Project

30 ha Area

  • Nhà xưởng khu 30ha
  • Khu nhà xưởng 30ha.

© 2014 by Dai An JSC