Đại An Đầu tư Cơ sở hạ tầng

Đầu tư

Cơ sở hạ tầng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA KCN ĐẠI AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………………………
Hải Dương, ngày 09 tháng 04 năm2008
QUY ĐỊNH VỀ CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG
TRONG KCN ĐẠI AN – TỈNH HẢI DƯƠNG

A. QUY HOẠCH VỀ XÂY DỰNG.
– Mật độ xây dựng Nhà máy, kho tàng cho phép là 50-65% diện tích và không được vượt quá 70% tổng diện tích đất thuê.
– Khoảng cách ly 2 bên tính từ chỉ giới đường đỏ và khoảng cách lùi tối thiểu là 5m.
– Hạ tầng kỹ thuật giao thông: 10-20% diện tích ( gồm cả giao thông tĩnh ).
– Công trình dịch vụ, quản lý hành chính, nghiên cứu: 2-4% diện tích.
– Cây xanh cải tạo môi trường: 10-15% diện tích
– Công trình đầu mối kỹ thuật: 2-4% diện tích.
– Tầng cao trung bình:
+ 2 tầng đối với xây dựng Nhà máy, chiều cao không quá 14m
+ 1,5 tầng đối với kho tàng.
+ 4 tầng đối với công trình dịch vụ, điều hành, chiều cao không quá 18m
B. QUY ĐỊNH VỀ NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.
– Thoát nước thải:
+ Nước thải của Nhà máy phải có hệ thống thu nước riêng và xử lý riêng theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước Việt Nam theo từng nghành sản xuất trước khi xả vào hệ thống xử lý chung của KCN với nồng độ không thấp hơn mức C (TCVN 5945 – 1995).
– Rác thải:
+ Được phân loại cục bộ tại các Nhà máy trước khi vận chuyển tới nơi xử lý tập trung theo quy định của cơ quan quản lý môi trường, theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước Việt Nam.
– Khói, bụi, hơi, tiếng ồn:
+ Với chất vô cơ được quy định theo TCVN 5939 – 1995.
+ Với chất hữu cơ được quy định theo TCVN 5940 – 1995.
+ Lượng bụi cho phép tối đa thải vào không khí không vượt quá 200mg / m3.
+ Tiếng ồn tối đa cho phép theo TCVN 5945 – 1995 trong giới hạn 50-90 dBA.
+ Với các loại khí thải từ các hoạt động khác phải theo quy định riêng về nồng độ giới hạn cho phép.
C. QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & LƯỚI ĐIỆN.
– Phòng cháy chữa cháy: phải thuận tiện cho việc xe cứu hoả ra vào, chiều rộng tối thiểu là 3,5m với bán kính cong tối thiểu R = 3,5m hệ thống cứu hoả trong Nhà máy phải được đặt tại những nơi thuận tiện cho việc cứu hoả dễ nhìn thấy. Trong Nhà máy nếu được xây dựng bằng những vật liệu dễ cháy thì khoảng cách tối thiểu giữa các khu vực là: 6m
– Cấp nước phải có bể nước và đài chứa.
– Không được phép xây dựng dưới hành lang bảo vệ lưới điện cao áp: Lưới điện cao áp trong Khu công nghiệp Đại An là lưới 35KVA / 22KVA / 0,4 KVA khoảng cách ly an toàn tối thiểu là 3-5m tính từ dây ngoài cùng khi không có gió về mỗi phía.
D. QUY ĐỊNH VỀ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG.
– Mối quan hệ công trình với tổng thể:
Cao độ nền nhà không vượt quá giới hạn từ 0,3 – 0,45m ( tính từ cốt tim đường giao thông trong KCN đến cao độ nền Nhà).
– Kiến trúc:
+ Hàng rào bảo vệ xung quanh Nhà máy không vượt quá 2,5m và phải thoáng, nhẹ, an toàn, phù hợp với cảnh quan trong Khu công nghiệp.
+ Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác phải phù hợp với quy hoạch chung với các công trình hạ tầng kỹ thuật trong Khu công nghiệp như: Thoát nước, cấp nước, điện….
E. Tất cả các dự án xây dựng đều phải được Ban quản lý dự án KCN Đại An kiểm tra và phê duyệt trước khi trình cho cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương phê duyệt chính thức để cấp phép xây dựng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KCN ĐẠI AN

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An