Đại An Tầm nhìn và văn hóa Đại An

Tầm nhìn và văn hóa Đại An

1. Tầm nhìn của khu công nghiệp Đại An

Trở thành khu công nghiệp hiện đại kiểu mẫu có tầm cỡ trong khu vực Đông Nam Á

2. Sứ mệnh của khu công nghiệp Đại An

– Cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn Quốc tế chuyên nghiệp

– Mang lại lợi ích cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng.

3. Định vị của Đại An

Là khu công nghiệp kiểu mẫu, có dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần to lớn vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

4. Văn hóa Đại An

Định hướng văn hóa doanh nghiệp của công ty là xây dựng một môi trường văn hóa doanh nghiệp tâm huyết, nhiệt tình, hết mình với công việc chung, với khách hàng. Quy củ, kỷ luật trong nội bộ và hợp tác chuyên nghiệp trong xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác lâu dài, trên nền tảng vì lợi ích chung của cả hai bên.
Ban lãnh đạo công ty cũng xác định rõ phương châm làm việc và hợp tác cùng với đối tác và khách hàng: ưu tiên hàng đầu tới quản lý chất lượng, giữ gìn chữ tín, tốc độ, không chỉ vì lợi nhuận trước mắt, chăm sóc, hỗ trợ nhiệt tình kể cả những đối tác chưa là khách hàng của công ty.
Tổng giám đốc công ty đề cao sự chỉ đạo, tham gia trực tiếp từ bậc lãnh đạo cao nhất trong hoạt động của công ty đảm bảo tốc độ, chính xác của hành đồng, xây dựng phong công nghiệp, kỷ luật chặt chẽ thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh doanh một cách bền vững, đồng thời đảm bảo lưu giữ giá trị văn hóa của doanh nghiệp.

© 2014 bởi Công ty cổ phần Đại An