Giải thưởng và danh hiệu

Huân chương lao động Hạng Ba
Huân chương lao động Hạng Nhì
Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ